مجمع فناوری و نوآوری استان تهران

مجمع فناوری و نوآوری استان تهران
1399/06/23

کارگاه نوآوری هفت‌و‌هشت روز یکشنبه 23 شهریور ماه میزبان مجمع فناوری و نوآوری استان تهران با حضور معاون محترم علمی و فناوری  ریاست جمهوری اسلامی، استاندار و شهردار محترم تهران بود